Donate

เพื่อความสะดวกในการจัดส่งหนังสือ และสื่อพุทธวจน ขอความกรุณาโอนปัจจัยมาที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองสิบธัญบุรี Siam Commercial Bank PCL บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 318-2-47461-0 รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK

สื่อหนังสือพุทธวจน อ่านรายละเอียด..

ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองสิบธัญบุรี Siam Commercial Bank PCL บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 318-2-47461-0 รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK