หนังสือ พุทธวจน [ธรรมและวินัย (ภาษาบาลี-ไทย) ฉบับที่ ๑ – ๓๓]

  • 2012-12-10 18:55:22

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ได้ทำหน้าที่สนับสนุนคณะสงฆ์วัดนาป่าพงในการเผยแผ่ธรรมะที่เป็นพุทธวจนด้วยสื่อต่างๆ ให้ออกไปสู่สาธารณชนอย่างเป็นระบบ เพราะเล็งเห็นว่า ภาระหน้าที่ในการดำรงพระสัทธรรมให้ตั้งมั่นและสืบต่อไปนั้น....

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก ที่นี่